மனநல குறைவால் உடல் எடை குறையுமா ?

மனநல குறைவால் உடல் எடை குறையுமா ? கூடுமா ?

DWQA Questionsமனநல குறைவால் உடல் எடை குறையுமா ? கூடுமா ?
alejandrah26 Staff asked 2 years ago
1 Answers
cureyoga Staff answered 2 years ago

இரண்டும் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. மனம் இரு வேறு துருவங்களில் பயணம் செய்யகூடியது. நடுநிலையாக மனம் உள்ள போது மனிதனாக இருக்கிறான். மனநிலைக்கு தக்கபடி சுரப்பிகள் சுரப்பு நீரை சுரக்கிறது. மனம் தடுமாறும் போது அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவே சுரக்கும். உடல் எடையில் அதிகமான தாக்கம் இருக்கும். குறைவான உடல்எடை இருந்தாலும் எடை தன்மை அதிகம் இருக்கும்.

Cure Yoga was started in 1998 by Dr.G.Venkatesan in Madurai, India. Today, we are a one of the top leader in Health consulting, Yoga , Meditation , Reiki ,Massage and Healing Therapies. Many of the most successful companies called us to deliver yoga and other health services to their staff’s to improve their production.Cure yoga provides Yoga , Meditation , Reiki ,Massage ,Health consulting and Healing Therapies to help clients for both learning and curing diseases in over 50 cities in india, singapore and malaysia.