நோய் உருவாக காரணம் என்ன?

நோய் உருவாக காரணம் என்ன?

நோய்  உருவாகுவதற்கு இந்த உலகத்தில்  பல காரணங்கள் உள்ளது ஆனால் உண்மையில் உடலில் என்ன நிகழ்கிறது.. இந்த ரகசியத்தை மிக அதிகமான மக்கள் அறிய விரும்புகின்றனர். .இன்று மிக அதிக மன பணம் மருத்துவத்திற்கு செலவு செய்ய படுகிறது. .உண்மையில் நோய் உருவாகுவது எப்படி எனில்   சமசீரற்ற தன்மைஉருவாகும் போது நோய் உருவாகிறது. சமசீரற்ற தன்மை பல நேரங்களில்மனிதனுக்கு ஏற்படுகிறது.  இந்த தன்மை மனிதனது உடலில் ,மனதில்ஏற்படலாம்.   ஸ்துல கண்களுக்கு தெரியாத பிராண உடல்  ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உள்ளது. இது மனித உடலை சுற்றி உள்ளது . அந்த உடலில்பல சரீரங்கள் உள்ளது . சமசீரற்ற  பாதிப்பு உணர்வு சரீரத்திலோ  அல்லதுமனோ சரீரத்திலோ இருக்கலாம்.

உதாரணமாக

  • .       நம் உடலில் உள்ள செல்கள் சமநிலை தவறும் போது தனக்கு தொடர்பற்ற  பல்வேறு செல்களிடம் இருந்து தவறான செய்திகளை பெறுகிறது. அச்சமயம் குழப்பம் உருவாகி உடல்இயக்கம் குழம்பி நோய் எதிர்ப்பாற்றல்  குறையலாம். இதனால்நோய் உருவாகலாம்.
  • .       மன அழுத்தம் அல்லது தீய உணர்வுகள்  அதிகரித்தால் அதுஉடல் உறுப்புகளுக்கு சக்தி செல்வது நின்றுவிடும்.அல்லதுகுறைந்து விடும் .இதனால்  உடலில்   சமசீரற்ற நிலை உருவாகும். மேலும் உடல் உறுப்புகள் , சுரப்பிகள்
  • .       பலவீனமாக ஆகிவிடும்.
  • .       தீய எண்ணங்கள் மேலும் பொருத்தமற்ற சிந்தனைகள் நோய்உருவாக காரணமாகலாம். இது மன நோயாகவோ அல்லதுஉடல் நோயாகவோ உருவாகலாம்.
  • .       ஊர் மாறுவதனால் ஏற்படும் குழப்பம். பணியிடங்களில்அல்லது செல்லுமிடங்களில் மின்காந்த புலன் தாக்குதல்கள்மற்றும் இடி மின்னல்  அதிர்ச்சி போன்ற காரணங்கள் சமசீரற்றதன்மையினை ஏற்படுத்தி நோய் உருவாகலாம்.
  • .       திடீர் என்று உருவாகும் சுற்று சூழல் கேடு  நோய் உண்டாக்ககாரணமாகலாம்.

நோய் உருவாகும் மூல காரணம் தெரியாமல் அந்த நோயை குணப்படுத்த இயலாது .

Cure Yoga was started in 1998 by Dr.G.Venkatesan in Madurai, India. Today, we are a one of the top leader in Health consulting, Yoga , Meditation , Reiki ,Massage and Healing Therapies. Many of the most successful companies called us to deliver yoga and other health services to their staff’s to improve their production.Cure yoga provides Yoga , Meditation , Reiki ,Massage ,Health consulting and Healing Therapies to help clients for both learning and curing diseases in over 50 cities in india, singapore and malaysia.

Related posts

Leave a Comment